Đừng tin

Đừng tin vào kẻ nào đã một lần sai hẹn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN