Chỗ kết thúc của pháp luật

Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN