Phục tùng pháp luật

Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN