Cơn hoạn nạn

Ai bỏ bạn trong cơn hoạn nạn thì sẽ bị rơi xuống địa ngục.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN