Giao du

Ruồi thích đậu chỗ dơ. Người bụng xấu thích giao du với kẻ xấu.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN