Đêm 30

Đêm 30 nghe tiếng pháo nổ… Đùng !… ờ ờ… TếtCHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN