Friendship is unnecessary

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art. It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival. Tình bạn là một khái niệm xa xỉ, giống như triết học hay nghệ thuật. Nó không có giá trị sống còn, mà nó là một trong những điều đem lại giá trị cho sự sống còn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN