Happiness

What we call happiness is what we do not know. Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN