Happiness is not a goal

Happiness is not a goal; it is a by-product. Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN