Học vấn

Học vấn là tài sản vô hình của đàn ông, dung mạo là tài sản hữu hình của đàn bà.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN