Inferior

No one can make you feel inferior without your consent. Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN