Sống quỳ

Chết đứng còn hơn sống quỳ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN