Self-confidence

Self-confidence is the first requisite to great undertakings. Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN