Lịch sử là truyện kí

Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN