Lời khuyên

Nhiều người nhận được lời khuyên,song chỉ có kẻ khôn ngoan mới tận dụng lời khuyên đó.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN