Một xu lẻ

Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN