Mực

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN