My friends

If all my friends were to jump off a bridge, I would not jump with them; I would be at the bottom to catch them. Nếu tất cả bạn bè tôi định nhảy xuống cầu, tôi sẽ không nhảy theo họ; tôi sẽ ở chân cầu để đỡ họ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN