Nửa đầu tiên của cuộc đời

Không ít người dùng nửa đầu tiên của cuộc đời để làm nửa thứ hai trở lên thảm hại và thấp hèn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN