Pháp luật không sinh ra

Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.



CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN