Việc không hợp đạo

Việc không hợp đạo thì một lưng cơm cũng không lấy của ai.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN