Sự hình thành một quốc gia

Sự hình thành nên một quốc gia phải cần một ngàn năm, nhưng sự diệt vong chỉ cần một ngày một đêm mà thôi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN