The meaning of life

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life. Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bạn tiếp tục tìm kiếm thành phần của hạnh phúc. Bạn sẽ không bao giờ sống nếu bạn vẫn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN