Friendship

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne. Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN