Thời gian

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN