Quốc gia

Quốc gia vĩ đại chính là quốc gia có thể sinh ra người vĩ đại.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN