Tín ngưỡng là ốc đảo trong lòng

Tín ngưỡng là ốc đảo trong lòng, đội lạc đà tư tưởng không thể đi tới được.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN