Tuổi trẻ

Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN