Ưu điểm lớn nhất của diễn giả

Một trong những ưu điểm lớn nhất của diễn giả là chẳng những nói những điều cần nói mà còn biết không nói những gì không cần thiết.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN