Câu trả lời gọn nhất

Câu trả lời gọn nhất là hành động.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN