Vô phương cứu chữa

Khi thì mọi sự vô phương cứu chữa thì chính là lúc lòng kiên nhẫn cần được dùng đến.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN