Bạn có

Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN