Đạo đức cao thượng

Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN