Develop success from failures

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN