Đừng hoãn lại một việc gì

Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN