Thiên tài và đức hạnh

Thiên tài và đức hạnh giống như viên kim cương: đẹp nhất là lồng trong chiếc khung giản dịCHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN