Happiness is a hard master

Happiness is a hard master, particularly other people’s happiness. Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN