Just be happy

Now and then it’s good to pause in our pursuit of happiness and just be happy. Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN