Phục vụ cho tổ quốc

Dù tôi không làm gì cũng luôn nghĩ, nếu tinh thần và sức lực cho phép, tôi chỉ muốn phục vụ cho tổ quốc mình trước tiên.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN